Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Versie 1.0

De Ma Petite Coree-website op https://mapetitecoree.com/ is een auteursrechtelijk beschermd werk van MPC TRADES / 엠피씨 트레이드. Bepaalde functies van de Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de Site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de wettelijk bindende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE VOLDOET U AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u bevoegd en bekwaam bent om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SITE NIET AANMELDEN EN/OF GEBRUIKEN.

 

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil. Deze gebruiksvoorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Gebruiksvoorwaardengenerator en de Generator voor privacybeleid.

Toegang tot de Website

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de Site wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u mag de Site niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën daarvan worden bewaard.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel daarvan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verplicht is u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van enige gebruikersinhoud die u verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden en toegang tot de Site u geen enkel recht, titel of belang geven in of op enige intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in Sectie 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden staan ​​niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, rechtvaardigt of doet geen verklaringen met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden op eigen risico, en dient daarbij een gepaste mate van voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over gebruikersinhoud, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt verstrekt. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de site, zijn we niet verplicht om erbij betrokken te raken.

U ontslaat en ontslaat hierbij het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden voor altijd van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van, elk en elk verleden, heden en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van welke aard dan ook, die is ontstaan ​​of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië in verband met het voorgaande, waarin staat: “een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan ​​op de het tijdstip van uitvoering van de kwijtschelding, die, indien hij of zij hiervan op de hoogte was, een materiële invloed moet hebben gehad op zijn of haar schikking met de schuldenaar.”

Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt Let's Buy Korea gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw vereisten zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al dergelijke garanties beperkt tot negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik.

Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zullen het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, verloren gegevens, aanschafkosten van vervangende producten, of enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (us $ 50). Het bestaan ​​van meer dan één claim vergroot deze limiet niet. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid dragen die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Termijn en beëindiging. Behoudens deze Sectie blijven deze Voorwaarden volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de site dat in strijd is met deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, worden uw account en recht op toegang tot en gebruik van de site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot verwijdering van uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Artikelen 2 tot en met 2.5, Artikel 3 en Artikelen 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​de gebruikers van onze site hetzelfde te doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze site onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrecht(en) op een werk, en u wilt dat het vermeend inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, dan wordt de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (volgens tot 17 U.S.C. § 512(c)) moet worden verstrekt aan onze aangewezen auteursrechtagent:

uw fysieke of elektronische handtekening;identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarop volgens u inbreuk is gemaakt;identificatie van het materiaal op onze services waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren materiaal; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of volgens de wet; en een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt, ofwel dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat, overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(f), onderwerpt elke onjuiste voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aan aansprakelijkheid voor alle schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en de beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af ​​en toe worden herzien, en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en/of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, vormt onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na ons bericht van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Als u onze site blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u aan dat u deze wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met het Bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSACTIES.

Toepasselijkheid arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle arbitrageprocedures in het Engels worden gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, belanghebbende voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde voorziening worden beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden gestuurd naar: Seoul Global Startup Center, hanganro 3ga 11, yongsan-gu Seoul. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een schikkingsvoorstel van een partij mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de toekenning heeft bepaald waarop een van de partijen recht heeft.

Arbitrage regels. Arbitrage wordt geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen overeenkomen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De arbitrageregels van de AAA voor consumenten zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt uitgevoerd door één enkele, neutrale arbiter. Alle claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende niet-schijngebaseerde arbitrage, naar keuze van de partij die om verlichting verzoekt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend Amerikaanse dollar (US $ 10.000,00) of meer bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Alle hoorzittingen worden gehouden op een locatie binnen 160 kilometer van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen binnen redelijke tijd op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de toekenning door de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan het laatste schikkingsvoorstel dat het bedrijf u heeft gedaan voorafgaand aan de start van de arbitrage, zal het bedrijf u het hoogste van de beloning of $ 2.500,00 betalen. Elke partij draagt ​​haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de vergoedingen en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage op basis van niet-schijn. Als arbitrage op basis van niet-schijn wordt gekozen, zal de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke inzendingen plaatsvinden; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage initieert. De arbitrage omvat geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke deadline die is opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Bevoegdheid van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om alle of een deel van een vordering af te wijzen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen, en om elk niet-geldelijk rechtsmiddel of genoegdoening toe te kennen dat beschikbaar is voor een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een verklaring van beslissing af waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis schadevergoeding toe te kennen als een rechter in een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Vrijstelling van juryrechtspraak. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AF VAN HUN GRONDWETELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTBANK TE GAAN EN EEN PROCES VOOR EEN RECHTER OF EEN JURY TE HEBBEN, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle claims en geschillen zullen worden beslecht door arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een proces zou ontstaan ​​tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een ​​arbitrale uitspraak of anderszins te ontruimen of af te dwingen, doen U EN HET BEDRIJF AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, maar kiezen ervoor dat het geschil wordt opgelost door een rechter.

Afstand van klasse of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen binnen het toepassingsgebied van deze arbitrageovereenkomst moeten op individuele basis worden beslecht of geprocedeerd en niet op groepsbasis, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden beslecht of geprocedeerd of geconsolideerd met die van een andere klant of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen tot geheimhouding, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf weerhoudt een partij er niet van om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen of om een ​​gerechtelijk bevel of een billijke genoegdoening te zoeken.

Scheidbaarheid. Als enig deel of delen van deze Arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een bevoegde rechtbank, dan zal dat specifieke deel of die delen niet van kracht zijn en worden gescheiden en de rest van de Overeenkomst zal doorgaan in volle kracht en effect.

Recht op kwijtschelding. Van een of alle rechten en beperkingen die in deze Arbitrageovereenkomst zijn uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke afstand doet geen afstand van of heeft geen invloed op enig ander deel van deze Arbitrageovereenkomst.

Overleven van overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Rechtbank voor kleine vorderingen. Desalniettemin kunnen u of het Bedrijf een individuele vordering instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Noodhulp voor billijke hulp. Wat het voorgaande ook moge zijn, beide partijen kunnen in noodgevallen een billijke oplossing zoeken voor een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een afstand van enige andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande zijn claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act, en schending of verduistering van het octrooi, het auteursrecht, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze Arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportcontrolewetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregelgeving in andere landen. U stemt ermee in om geen Amerikaanse technische gegevens die van het bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren of over te dragen, in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten.

Bedrijf is gevestigd op het adres in artikel 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800 ) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de site gebruikt of ons e-mails stuurt, of het bedrijf berichten op de site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) stemt u ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen gemakshalve bedoeld en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht gewijzigd te zijn zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn en leegte. Bedrijf kan deze Voorwaarden vrij overdragen. De voorwaarden die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Uw privacy. Lees ons privacybeleid.

Informatie over copyright/handelsmerk. Auteursrecht ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres: MPC TRADES, Itaewon dong 242-2, Yongsan-Gu Seoul, Zuid-Korea

E-mail: team@mapitecoree.com