CGV

MPC TRADES / 엠피씨 트래이드 개인 bedrijf met een kapitaal van € 100.000 Hoofdkantoor 321-2 Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul 04357 Seoul; E-mailadres Contact@mapitecoree.com; RCS (of Trades Directory) van nr.; Intracommunautair btw-nummer IM5280003650; De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is Arthur Mademba-sy

 

Algemene verkoopvoorwaarden van producten verkocht op Ma Petite Korea

Datum laatste update 11/10/2021

Artikel 1: bezwaar

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door het bedrijf MPC TRADES / 엠피씨 트래이드 321-2 Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul 04357

 

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle taksen (btw en andere taksen van toepassing op de dag van de bestelling), tenzij anders vermeld en exclusief verwerkings- en verzendingskosten.

Bij een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk bent u de importeur van het/de betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen zijn niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES. Ze zijn voor uw rekening en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u om hierover navraag te doen bij uw gemeente. Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro.

De gemeenschap MPC-TRADES / MPC-TRADES behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES tot volledige betaling van de prijs. Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Bestellingen

Je kan bestellen: Op het internet : https://mapitecoree.com/ De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en wordt uiterlijk bij de validatie van uw bestelling bevestigd. De gemeenschap MPC-TRADES / MPC-TRADES behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer in het bijzonder in geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op de website verschijnt https://mapitecoree.com/ impliceert aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt uw volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. U verklaart hiervan volledig op de hoogte te zijn. De orderbevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. Een samenvatting van de informatie van uw bestelling en van deze Algemene Voorwaarden wordt u in pdf-formaat toegestuurd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

 

Artikel 5 - Betaling

Het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen. De betaling van uw aankopen gebeurt dankzij het beveiligde systeem met een bankkaart. De kaart wordt pas gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden. Bij gesplitste leveringen worden alleen de verzonden producten afgeschreven.

 

Artikel 6 - Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de consumentenwet, moeten retourneringen in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies) worden gedaan. In deze context wordt uw verantwoordelijkheid genomen. Elke schade die het product bij deze gelegenheid oploopt, kan het herroepingsrecht teniet doen. Retourkosten zijn voor uw rekening. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming MPC-TRADES / MPC-TRADES zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 dagen na kennisgeving van uw aanvraag en via hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt is bij de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van het consumentenwetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op: de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en uitdrukkelijk afstand doen van zijn herroepingsrecht. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de herroepingstermijn. De levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd. De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen. De levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd. De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd; De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde die bij het sluiten van het contract is overeengekomen, afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken. De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten op deze publicaties. Transacties gesloten tijdens een openbare veiling. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht. Artikel 7- Beschikbaarheid Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site https://mapitecoree.com/ en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-voorradige producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. In het geval dat een product niet beschikbaar is na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving gedaan. Daarnaast de website https://mapitecoree.com/ niet van plan zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Daarom het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES behoudt zich het recht voor om bestellingen van identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven, binnen de tijd die is aangegeven op de bevestigingspagina van de bestelling. Bij een te late verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de eventuele gevolgen voor de aan u aangegeven levertijd. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige levering uitsluitend te wijten aan de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende afspraakvoorstellen.

Bij het versturen van de pakketten ontvang je een bevestigingsmail van zowel onze vervoerder als van MPC-TRADES / MPC handel met vermelding van het trackingnummer en de mogelijke leveringsdatum. Houd dit in de gaten en neem direct contact op met onze vervoerder als u het adres of het tijdstip van overtocht wilt wijzigen.

In het geval van een pakketretour naar onze kantoren in Seoul, zal er geen gratis retourzending plaatsvinden, wetende dat de bezorgkosten en de btw-aangifte al zijn betaald. Uw pakket wordt naar u teruggestuurd na berekening en betaling van extra kosten om de verliezen van deze eerste zending te dekken.

In het geval van beschadigde producten, wordt deze terugbetaald of opnieuw verzonden. Let op, hierbij wordt geen rekening gehouden met de Verpakkingen (doos).

Article 9 - Garantie

Al onze producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De verzendkosten worden u vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden u vergoed op vertoon van de bewijsstukken. De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht voorzien in artikel 6.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van de samenleving MPC-TRADES / MPC-TRADES kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan u om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die u wilt bestellen te importeren of te gebruiken.

Verder het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het gekochte product. Tot slot de verantwoordelijkheid van de samenleving MPC-TRADES / MPC-TRADES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site https://mapitecoree.com/ zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES. Niemand is gemachtigd om om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken. Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. MPC-TRADES / MPC-TRADES. Artikel 13 - Persoonsgegevens Het bedrijf MPC-TRADES / MPC-TRADES behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, evenals de verbetering van de diensten en informatie die we u sturen. Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks op de website.

 

Artikel 14 - Archivering Bewijs

De gemeenschap MPC-TRADES / MPC-TRADES zal inkooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. Geautomatiseerde bedrijfsgegevens MPC-TRADES / MPC-TRADES zal door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.